Benchmarking - Ett jämförande test av ett representativt urval

Att bara utropa sig till det bästa varumärket i kategorin saknar trovärdighet. Ett oberoende jämförande test är en pålitlig tredje parts validering som bevisar hur din produkt klarar av sin viktigaste konkurrens. Resultatet kan bli ditt mest effektiva marknadsföringsverktyg.

 

Syftet med ett benchmarkingtest är att jämföra kvalitet och prestanda hos ett representativt sortiment på en eller flera marknader. Ditt mål är att få din produkt att överträffa konkurrenterna och att komma ut som Bäst i test. Som initiativtagare ligger beslutet om att publicera och kommunicera testresultatet enbart i dina händer. Om din produkt lyckas får du exklusiv rätt att använda Testfaktas Bäst i Test kvalitetsmärkning under en period av 12 månader. 

Process

När en förfrågan om ett benchmarktest kommer in anlitar Testfakta ett eller flera specialiserade laboratorier från sitt europeiska nätverk av ledande oberoende forskningsinstitut. Testprotokollet och omfattningen kommer att ligga till grund för kostnadsberäkningen. En annan faktor är den önskade timingen och antalet inblandade marknader. Vissa produktkategorier har en tydlig överlappning mellan länder, vilket möjliggör betydande stordriftsfördelar eftersom antalet produkter som testas måste vara representativa för de enskilda marknaderna.

Testfakta genomför en förstudie som omfattar produktens och kategorins tekniska egenskaper, marknadsundersökning av de representativa konkurrenrande produkterna på marknaden/er, definition av testparametrarna och protokollet och sist upphandling av laboratoriet och fotografen för dokumentation.

Därefter köper Testfakta erforderligt antal prover på marknaden, organiserar transporter och övervakar själva laboratorietestet. Resultaten tolkas och betygsätts i samråd med laboratoriet och viktiga skillnader och egenskaper hos de testade produkterna lyfts fram i en kort och lättillgänglig rapport.

[rutor]

När ett kommunikationsavtal ingås publicerar Testfakta en artikel med testresultaten som referens på sin webbsida och förser kunden med tryckfärdig kvalitetsmärkning, som kan användas i all kommunikation under licensperioden och per valt marknad. Dessutom tillhandahåller Testfakta fotografier från laboratorietester och, om överenskommet tidigare, även videofilmer som kan användas i varumärkeskommunikation.

 

 

Förfrågan

Testfakta behöver känna till produkten, antal marknader och syftet med testet. Baserat på tidigare erfarenhet eller efter kontroll med ett eller flera laboratorier kommer vi att kunna ge dig en grov kostnadsuppskattning för genomförandet av testet.

 

Förstudie

Utifrån ett skriftligt ramavtal genomför Testfakta en förstudie, inklusive relevanta testparametrar, lämpliga laboratoriepartners, konkurrenssituation etc. 

 

Laboratorietestet

På uppdragsgivarens räkning köper Testfakta vanligtvis ett erforderligt antal prover och samordnar transporten till laboratoriet. Testet genomförs, dokumenteras och sammanfattas. Slutresultaten kommer att tolkas i nära samarbete med laboratoriet och sammanfattas på ett heltäckande sätt, inklusive artikel och grafik. Du som kund bestämmer om resultaten ska publiceras eller inte.

Kommunikation

Vi ingår ett kommunikations- och licensavtal. Utifrån detta kommer Testfakta att förse dig med tryckfärdig märkning och bilddokumentationen, som kan användas i alla relevanta kommunikationskanaler. För konsumentinformation och transparens publicerar vi en artikel med resultaten på Testfaktas webbsida som referens. (På upp till 10 språk).

 

År 2

Licensperioden för att använda kvalitetsmärkningen är 12 månader. Om det inte finns några betydande förändringar i formuleringen eller designen av din produkt och dess konkurrenter och ingen av konkurrenterna har uttryckt intresse för att genomföra ett benchmarktest i kategorin, kan du erbjudas att förlänga licensen med ytterligare en 12-månadersperiod