Verifiering - Ett test som bekräftar kvalitet

Din produkt behöver inte vara den allra bästa på marknaden. Ofta behöver dina kunder bara vara försäkrade om att en produkt håller en genomgående hög kvalitet trots en låg prislapp. Ett oberoende verifieringstest är en pålitlig tredje parts validering som bevisar hur din produkt uppfyller marknadsstandarder.

Syftet med ett verifieringstest är att bekräfta kvaliteten och prestandan hos din produkt i jämförelse med ett begränsat antal konkurrerande produkter eller ett standardprotokoll. Ditt mål är att bevisa en konsekvent hög standard och ingen underpresterande parameter. Som initiativtagare, är beslutet om att publicera och kommunicera testresultatet enbart i dina händer. Om din produkt lyckas får du rätt att använda Testfaktas Verified Quality & Performance-märkning under en period av 12 månader.

Projektkostnaden för ett verifieringstest är betydligt lägre än för ett fullständigt benchmarkingtest, på grund av det mindre antalet produkter och märkningens icke-exklusivitet.

En annan fördel är att kvalitetsmärkningen kan användas över flera geografier.

Processen

När en förfrågan om ett verifieringstest kommer in tar Testfakta kontakt med ett eller flera specialiserade laboratorier från sitt europeiska nätverk av ledande oberoende forskningsinstitut. Testprotokollet och omfattningen, det vill säga testning mot endast protokoll, eller mot en eller två konkurrenter, kommer att ligga till grund för kostnadsberäkningen.

Testfakta genomför en förstudie som omfattar teknisk forskning av produktens och kategorins egenskaper, marknadsundersökning av jämförbara produkter på marknaden/-erna, definition av testparametrarna och protokollet och sist upphandling av laboratoriet/-erna och fotografen för dokumentation.

Därefter köper Testfakta erforderligt antal prover i handeln, organiserar transporter och övervakar själva laboratorietestet. Resultaten tolkas och betygsätts i samråd med laboratoriet och viktiga skillnader och egenskaper hos de testade produkterna lyfts fram i en kort och lättillgänglig rapport.

[rutor]

Efter teckning av ett  kommunikationsavtal publicerar Testfakta en artikel med testresultaten som referens på sin webbsida och förser dig med en designad kvalitetsmärkning som kan användas på allt kommunikationsmaterial under licensperioden på respektive marknad. Dessutom tillhandahåller Testfakta fotografier från laboratorietester och, om överenskommet tidigare, även videofilmer som kan användas i varumärkeskommunikation.

 

Förfrågan

Testfakta behöver känna till det önskade syftet med ett test, produkten och marknaderna. Baserat på tidigare erfarenheter eller efter konsultation med ett eller flera laboratorier kommer vi att kunna ge dig en grov kostnadsuppskattning för testproduktionen.

 

Förstudie

Utifrån ett skriftligt ramavtal genomför Testfakta en förstudie inklusive relevanta testparametrar, lämpliga laboratoriepartners, konkurrenssituation m.m.

 

Laboratorietest

För uppdragsgivarens räkning köper Testfakta vanligtvis det erforderliga antalet prover och samordnar transporten till laboratoriet. Testet genomförs, dokumenteras och sammanfattas. De slutliga resultaten kommer att tolkas i nära samarbete med laboratoriet och sammanfattas på ett förståeligt sätt, inklusive artiklar och grafik. Du som uppdragsgivare bestämmer om resultaten ska publiceras eller inte.

 

Kommunikation
vqp

Vi ingår ett kommunikations- och licensavtal. Utifrån detta kommer Testfakta att förse dig med kvalitetsmärket och bilddokumentationen, som kan användas i alla relevanta kommunikationskanaler. För konsumentinformation och transparens publicerar vi en artikel med resultatet på Testfaktas webbsida som referens.

 

År 2

Licensperioden för att använda kvalitetsmärkningen är 12 månader. Om det inte sker några betydande förändringar i formuleringen eller designen av din produkt kan du bli erbjuden att förlänga licensen med ytterligare 12 månader.